Documentació Preinscripció i matrícula 2015-2016

3Documentació

a) Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

  • Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
  • DNI del sol·licitant; si aquesta persona és estrangera, targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • DNI de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
  • Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

c) Per formalitzar la matrícula cal presentar:

  • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no han estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • Si és el cas, el DNI renovat amb la adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat