Servei de Reconeixement en la Formació Professional

El nostre centre ofereix el Servei de Reconeixement de la família de Serveis Socioculturals i de la Comunitat. El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el servei d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Informacions curs 2016-17

Aquestes són les informacions per al curs 2016-2017:

 • Nombre de Places:
  • 10 places per al CFGM d’Atenció a la Dependència
  • 5 places per al CFGS d’Educació Infantil
  • 5 places per  al CFGS d’Integració Social.
 • Període de sol.licitud: Del 17 al 21 d’octubre de 2016.
 • Documentació necessària per a la preinscripicó al servei:
  • Document de preinscripció
  • DNI
  • En el cas de preinscriure’s al servei de reconeixement, dossier d’Assessorament degudament complimentat.
 • Publicació de la llista d’admesos i places de reserva: 26 d’octubre

       Taxes públiques i pagaments:

RECONEIXEMENT: 18€ per Unitat Formativa (Currículum LOE) o 40€ per crèdit (Currículum LOGSE)

Pagament del 27 d’octubre al 4 de novembre.

 • Un cop sigui admès i hagi fet el pagament, ha de passar pel centre per poder fer la sol.licitud al servei.

Per qualsevol dubte o qüestió:

mesuresflexibilitzadoresfp@plamarcell.net

Més informació: Departament d’Ensenyament.

Deixa un comentari

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat