Consell Escolar

El passat 17 de desembre es va constituir l’actual Consell Escolar de l’Institut Pla Marcell.

Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Membres:

·      Director/a Alexandre Salleras Quintana
·      Cap d’estudis Xavier Ginestet
·      Representant de l’Ajuntament Isabel Sagués, Mª Lluïsa Carrillo
·      Representant del professorat Marian Velasco Borras
·      Representant del professorat Laura Santano Altabas
·      Representant del professorat Maria Navarro Girbès
·      Representant de l’alumnat Àfrica González Mateu
·      Representant de l’alumnat Pilar Maza
·      Representant de pares i mares Maria Rosa del Pino Somoza (sortint)
·      Representant de pares i mares Neus Camí
·      Representant de l’AMPA Mª Isabel Gutierrez Pérez
·      Representant del PAS Silvia Nadal
·      Secretari/ària Sònia Santaren

Per saber-ne més:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/centres_i_serveis_educati/centres/consells_escolars_dels_centres/centres_publics

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat