NOU PROJECTE, NOUS HORITZONS

L’institut Pla Marcell entra a formar part del projecte CANAL DE REPORTERS

La producció d’informació, tant impresa com audiovisual, en contextos pedagògics permet el treball amb situacions de la vida real emprant diferents registres lingüístics i codis audiovisuals d’una manera significativa i basada en la pràctica, molt adient per a la metodologia d’aprenentatge basat en projectes.

El periodisme escolar promou el desenvolupament de la creativitat dels participants i les habilitats de treball col·laboratiu, posicionant a docents i estudiants com a productors de coneixement rellevant per les seves comunitats educatives i el seu entorn proper.

Aquest any posarem fil a l’agulla en aquest projecte de #canaldereporters amb els objectius:

  • Desenvolupar la competència digital alumnat.

  • Desenvolupar la competència digital docent.

  • Desenvolupar la competència comunicativa, tant oral com escrita.

  • Fomentar el respecte cap a la feina pròpia i dels altres.

  • Promoure el treball en xarxa i col·laboratiu.

  • Compartir les seves creacions en plataformes específiques.

  • Encoratjar a l’alumnat a construir el seu aprenentatge, a prendre consciència del seu progrés, atrevint-se a fer propostes de forma autònoma.

  • Fomentar l’esperit crític i l’alfabetització mediàtica.

Així doncs, ens marquem com a fita participar amb la nostra revista Comunicació de Vertigen  en aquest projecte que contribueix a l’assoliment de la competència en comunicació lingüística amb un treball transversal d’activitats basades en la producció i interpretació de textos de tipologia diversa, en l’aplicació d’estratègies de comprensió per a l’obtenció de la informació i en la creació de textos que s’adeqüen a les diferents activitats. Elaborar i promocionar el projecte afavorirà que l’alumne conegui i valori la diversitat lingüística i cultural del lloc on viu i sigui capaç d’utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació en la realització dels seus treballs, fent servir diferents suports i adaptar-los a cada situació.

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat