OFERTA EXTRAORDINÀRIA – NOVES PLACES CICLES FORMATIUS.

Us comuniquem que s’ha ampliat en 3o places l’oferta del CF GM de Atenció a Persones en Situació de Dependència així com un període extraordinari d’admissió.

Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP (ampliació de l’oferta)

  • Publicació al web del Departament de l’ampliació de l’oferta: 8 de setembre de 2021
  • Publicació al web del centre educatiu de l’oferta total disponible: 8 de setembre de 2021
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre. LA PREINSCRIPCIÓ SERÀ PRESENCIAL

Poden participar en aquest procés tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament.
S’ofereixen places noves a través de la creació de nous grups, i d’un increment de la capacitat dels grups de forma generalitzada en centres amb més demanda que oferta.

Les persones interessades hauran de presentar, dins el termini previst, una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres, concretant fins a 5 el/s cicle/s i torn/s que siguin del seu interès, ordenats per prioritat.
Caldrà que presentin, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa següent:

  • Document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne/a; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor/a;
  • Certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, on consti la qualificació obtinguda.
  • Resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021/22, si escau.

Pel que fa a l’assignació de les places, si la demanda és inferior a l’oferta, s’assignaran directament.
Només en cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenaran les sol·licituds seguint els criteris següents:

  • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
  • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle/torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.
  • S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins a exhaurir l’oferta.

La matrícula es gestionarà de la forma habitual.

TOTA LA INFO A https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/proces-extraordinari-admissio/

INICIA EL TRÀMIT: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22580-proces-extraordinari-admissio-gm-fp?moda=1

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat