GEP – GENERACIÓ PLURILINGÜE – 19-22

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

Objectius del programa

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

Alumnat:

 • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
 • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
 • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes- Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

Professorat:

 • Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes
 • Reforçar el treball cooperatiu
 • Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió
 • Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal
 • Augmentar la competència en llengua estrangera

Equips directius:

 • Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
 • Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.
 • Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.
 • Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

Documents de treball:

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat