Centre formador MUFPS. Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària.

El Departament d’Educació considera fonamental que els futurs professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat.

L’organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu per tal d’assolir de manera adequada les competències docents que ha de tenir un bon professional de l’ensenyament públic.

Els centres formadors són aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que s’ofereixen per rebre i tutoritzar estudiants universitaris en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del centre, amb l’objectiu de que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula. Això requereix d’una coordinació estreta amb les universitats i l’establiment d’un pla de treball que guiarà l’acompanyament d’aquests estudiants en pràctiques al llarg de la seva estada al centre.

L’Institut Pla Marcell ha actuat com a com a centre formador en diferents etapes al llarg dels seus anys d’història. En l’actualitat, el nostre Institut és centre formador autoritzat pel Departament d’Educació i acull futurs professors de diferents especialitats que s’integren en el nostre projecte de centre des del primer dia.

Funcionament de les pràctiques al Pla Marcell

Fase d’observació:

Acollida de l’estudiant al centre educatiu:

  • Reunió de presentació del centre amb l’alumnat que realitza el pràcticum: dirigeix la reunió el director i el coordinador del pràcticum.
  • Visita i presentació dels espais del centre.
  • Accés als documents i webs organitzatius i pedagògics.

Aquesta primera fase té la finalitat que l’alumne estableixi un primer contacte amb la vida del centre i l’aula.

Durant l’estada, l’alumne assisteix com a observador a les classes del seu mentor o mentora i a totes aquelles activitats que el coordinador de pràcticum del centre cregui convenient, per tal que pugui fer un anàlisi global del centre, del seu model de pràctica educativa i de gestió i de la seva relació amb l’entorn. L’estudiant plantejarà, d’acord amb el seu mentor, la unitat didàctica que aplicarà a la segona part de la fase d’intervenció.

Fase d’intervenció:

A la primera part d’aquesta fase l’estudiant durà a terme intervencions puntuals a l’aula amb el suport i la supervisió del mentor/a i el seguiment i reflexió del tutor/a del màster.

A banda de les tasques concretes que li siguin assignades, l’alumne haurà de participar activament a les classes del mentor/a i, si és possible, a d’altres del centre. A la segona part d’aquesta fase l’alumne portarà a la pràctica la unitat didàctica que ha dissenyat amb tot el que comporta: seguiment, avaluació i actuació com a professor responsable del grup classe, prenent les decisions que correspongui per gestionar l’aula.

Material de consulta.

20-21 PRACTICUM al PLA MARCELL

I JORNADA VIRTUAL CENTRES FORMADORS

Guia del mentor (professor/a de l’institut Pla Marcell)

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat