ESO

La ESO és l’etapa corresponent a l’Educació Secundaria Obligatoria on els alumnes poden obtenir el títol de graduat en Educació Secundària. Els alumnes que cursen la ESO tenen en general edats entre els 12 i 16 anys.

Estructura horària de la ESO

1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO4t ESO Globalitzat

Matèries Hores
Espai de projectes  10
Llengua catalana i literatura 2+1
Llengua castellana i literatura 2+1
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 3+1
Educació física 2
Música 2
Tutoria+Taller de tutoria 1+2
Taller d'instrumentals: català, castellà i matemàtiques 1+1+1

Matèries Hores
Ciències Naturals 3
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 4
Tecnologia 3
Ciències Socials, Geografia i història 3
Educació física 2
Visual i plàstica 3
Tutoria 1
Optatives: Alemany, orals Skills, Hª de les religions, projecte clau 2

Matèries Hores
Ciències Naturals 4
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 3
Tecnologia 3
Ciències Socials, Geografia i història 3
Educació física 2
Música 1
Educació per a la ciutadania 1
Tutoria 1
Visual i plàstica 1
Optatives: parlo italiano, oral skills, alemany, mecanografia, projecte clau 2


Matèries Hores
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 4
Ciències Socials 3
Educació ético cívica 1
Projecte de recerca 1
Matèries optatives 9
Tutoria 1
Educació física 2

L'alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals  i tenint en compte l'itinerari social i científic:

Matèries optatives a l'itinerari social:

  • Art
  • Llatí
  • Materia optativa: Oral skills 4, Alemany, Revista, auxili, no sé que em passa

Matèries optatives a l'itinerari científic:

  • Física i química
  • Biologia, Tecnologia
  • Materia optativa: Oral skills 4, Alemany, Revista, auxili, no sé que em passa

Matèries Hores
Projectes: català i castellà  11
Món laboral 9
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 2
Expressió 2
Educació Física 2
Tutoria 1

 

Competències Bàsiques

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos. Els continguts de les diferents àrees del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques.

Les vuit competències que l'alumnat ha de desenvolupar a l'educació bàsica i que emmarquen el currículum les tenim descrites a la següent taula:

comp2

Normativa

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007)

Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)
Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)

 

 
logo plamarcell (3)
 
qualitat